مدیران

هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

بهرام فرهی
فردین آقابزرگی
حسین نصیری
رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
دکترای مدیریت مالی
کارشناسی حسابداری
دکترای علوم اقتصادی

مدیران شرکت:

مدیر عامل: فردین آقابزرگی

معاون توسعه و سرمایه گذاری:  پژمان کیا

سرپرست عملیات: مریم پیوندی

مدیرسبدگردانی و سرمایه گذاری صندوق ها: فرشید زارعی

مدیران صندوق: محسن بهشتی نامدار 

مدیر اداری و پشتیبانی:  محمد حمایتی