حساب های بانکی

شماره حسابهای کارگزاری:

حسابهای بانکی :

ردیف

شماره حساب

بانک

شعبه

کد شعبه

شماره شبا

1

0101946490005

ملی

بورس

695

IR42 0170 0000 0010 1946 4900 05

2

84940855391

سامان

سی تیر

849

IR86 0560 0849 0400 0085 5390 01

3

0104621751004

صادرات

سی تیر

581

IR87 0190 0000 0010 4621 7510 04

4

156354090

تجارت

کار

110

IR76 0180 0000 0000 0156 3540 90

5

0100005555004

دی

حافظ

129

IR56 0660 0000 0010 0005 5550 04

6

4649234289

ملت

سازمان گسترش

65607

IR84 0120 0000 0000 4649 2342 89شماره کارت بانک دی کارگزاری:

5029387010001938               دی

6219861001924389            سامان